تحلیل محتوای کتب درسی فارسی و علوم دورۀ ابتدایی در ارتباط با محیط زیست و حفاظت از آن

تحلیل محتوای کتب درسی فارسی و علوم دورۀ ابتدایی در ارتباط با محیط زیست و حفاظت از آن

(تعداد رای: 159)

قیمت: ۲۰,۰۰۰تومان

این محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد.
لینک دانلود محصول هم به نشانی ایمیل شما ارسال میگردد و نیز در صفحه حساب شخصی شما ذخیره میگردد.

تعداد صفحات: 165
رشته:
صاحب معنوی اثر: آقای شمخانی
نوع فایل:
توضیحات: پایان نامه بسیار کامل کارشناسی ارشد
قیمت نهایی:

در صورتی که مایل به خرید این محصول هستید ابتدا باید آن را به سبد خرید اضافه کنید
فهرست مطالب
فصل اول طرح تحقیق   
مقد مه   
تعریف و بیان مسأله تحقیق   
اهمیت و ضرورت تحقیق   
اهداف تحقیق   
اهداف ویژه تحقیق   
سؤالات پژوهش   
تعریف مفاهیم و اصطلاحات پژوهش   
محدودیت های پژوهش
   
فصل دوم ادبیات تحقیق   
مقدمه   
تعاريف مفاهیم    
انواع محيط زيست    
آموزش حفاظت از محيط زيست    
ادبیات قدیم و جدید در مورد محیط زیست   
اقتصاد و محيط زيست    
توسعه و محيط زيست    
آلودگي محيط زيست    
مفهوم جامع آلودگي و انواع آلوده كننده ها    
اهميت جنگل وفضاي سبزدرمبارزه باآلودگي محيط زيست    
اهميت جنگل وفضاي سبزدرمبارزه با آلودگی محیط زیست ( هوا - آب - خاك ).   
قوانين و مقررات حفاظت ازمحيط زيست    
دين و محيط زيست    
وظايف حكومت اسلامي درقبال محيط زيست    
اهداف آموزش محيط زيست در دوره ابتدايي    
رابطه برنامه درسي وحفاظت ازمحيط زيست ( اهداف برنامه درسی محیط زیست).   
شاخه شناخت و رفتارها    
نظري برانديشه ها وآراء درمورد برنامه درسي ومحتواي كتاب درسي    
تولد رسمي برنامه درسي    
مسايل ، اجزاء وعناصربرنامه درسي    
تعريف محتوا    
انتخاب محتوا    
ارائه محتوا    
سازماندهي محتوا    
رويكرد موضوعات مجزا    
تحليل محتوا ، تعريف وجايگاه    
تاريخ تحولي تحليل محتوا    
كاركردها وكاربردهاي تحليل محتوا    
ويژگي هاي تحلیل محتوا    
اقدامات جهاني براي آموزش وحفاظت ازمحيط زيست   
چشم انداز تحولات وآموزش هاي زيست محيطي در ايران
    
فصل سوم روش شناسی تحقیق   

مقدمه    
روش تحقيق    
جامعه و نمونه آماري    
روش و ابزارجمع آوري اطلاعات   
روش تجزيه و تحليل اطلاعات    
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها   
مقدمه   
مشخصات و توضيحات مربوط به هر ستون از جدول وتعریف عملیاتی مقوله های آن   
تجزيه وتحليل كتب درسي علوم تجربي دوره ابتدايي   
تجزيه و تحليل كتاب علوم سال اول ابتدايي   
تجزيه و تحليل كتاب علوم سال دوم ابتدايي   
تجزيه تحليل كتاب علوم سال سوم ابتدايي   
تجزيه وتحليل كتاب علوم سال چهارم ابتدايي   
تجزيه وتحليل كتاب علوم سال پنجم ابتدايي   
تجزيه وتحليل كتب درسي فارسي بخوانيم دوره ابتدايي   
تجزيه وتحليل كتاب فارسي بخوانيم سال اول ابتدايي   
تجزيه وتحليل كتاب فارسي بخوانيم سال دوم ابتدايي   
تجزيه وتحليل كتاب فارسي بخوانيم سال سوم ابتدايي   
تجزيه وتحليل كتاب فارسي بخوانيم سال چهارم ابتدايي   
تجزيه وتحليل كتاب فارسي بخوانيم سال پنجم ابتدايي   
تجزيه وتحليل كتب درسي فارسي بنويسيم دوره ابتدايي   
تجزيه وتحليل كتاب فارسي بنويسيم سال اول ابتدايي   
تجزيه وتحليل كتاب فارسي بنويسيم سال دوم ابتدايي   
تجزيه وتحليل كتاب فارسي بنويسيم سال سوم ابتدايي   
تجزيه وتحليل كتاب فارسي بنويسيم سال چهارم ابتدايي   
تجزيه وتحليل كتاب فارسي بنويسيم سال پنجم ابتدايي   
تجزيه وتحليل كتب علوم دوره ابتدايي   
تجزیه و تحلیل کلی  دروس علوم تجربي دوره ابتدايي   
تجزيه وتحليل کلی  كتب فارسي بخوانيم دوره ابتدايي   
تجزيه وتحليل كتب فارسي بنويسيم   
توضیح و تفسیر کلی در مورد فراوانیهای ارائه شده در کتب فارسی و علوم
   
فصل چهارم نتیجه گیری و پیشنهاد   
مقدمه   
نتيجه گيري     
برآيندهاي تحقيق    
سؤالات تحقيق    
نتيجه كلي از پژوهش      
پيشنهادات اجرايي    
پيشنهادات پژوهشي    
فهرست  منابع     
ضمائم   

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی جایگاه (محیط زیست وحفاظت ازآن)در محتوای کتب درسی فارسی وعلوم دورۀابتدائی می پردازد.روش تحقیق در این کار پژوهشی تحلیل محتوا می باشد. جامعه ونمونۀ آماری در این کار پژوهشی تمامی کتب فارسی وعلوم دورۀابتدائی در سال تحصیلی86- 85  می باشد .ابزار گرد آوری اطلاعات  در این کار پژوهشی استفاده از جدول تحلیل محتوا می باشد که مفاهیم مورد نظر در ا ین جدول با توجه به مفاهیم زیست محیطی که در کتب فارسی وعلوم به دست  آمده و همچنین مطالعۀ کتب ومقالات مرتبط با محیط زیست، انتخاب شده اند که شامل سیزده مفهوم می باشد که به طور کلی در چهار مقوله آورده شده اند  وبا تهیه پرسشنامه ای  از کارشناسان محیط زیست در مورد اهمیت وضرورت هر یک از این مفاهیم نظر خواهی شده است  .اطلاعات موجود در این جدول در سه بعد (متن ،تصویر، پرسش )می باشند.روش تجزیه وتحلیل بر اساس داده ها و اطلاعات به دست آمده از جدول تحلیل محتوا و آمار توصیفی مربوط به سئوالات تحقیق می باشد که این اطلاعات بر اساس اهداف پیشبینی شده و سئوالات مطرح شده در این تحقیق ،مورد تجزیه وتحلیل و تفسیر قرار گرفته اند.در ابتدا با بررسی و مطالعۀ ادبیات حفاظت از محیط زیست و بررسی کتب فارسی وعلوم ،13 مفهوم جهت گنجاندن در جدول تحلیل محتوا ا نتخاب گردیده است و بعد از تجزیه وتحلیل این 13 مفهوم با استفاده از جداول مربوطه، ،مشخص شد که 48/ 1 درصد از کل محتوای کتب فارسی وعلوم در ارتباط با مفاهیم محیط زیست هستند و 52/98درصد به سایر مفاهیم غیر مرتبط تعلق دارد .کل مفاهیم مرتبط با محیط زیست در این 15 جلد کتاب ،252 مورد بوده است که51 درصد آن در بعد متن و25درصد در بعد پرسش و24 درصد در بعد تصویر ارائه شده است .